Sponsors

 3.jpg 1.jpg  jardinico.jpg FRANCENNE.JPG  n_company_73_logo_ivcgroup.jpg

BESTUREN


Hoofdbestuur en Jeugdbestuur KVK AvelgemORGANISATIE – STRUCTUUR

Het bestuur

Samenstelling  Raad van Beheer, Hoofdbestuur, Sportieve cel

beheerraad   vzw :

De raad van beheer van de vzw bestaat uit X leden welke juridisch verantwoordelijk zijn. Deze leden komen minstens 1 maal per jaar samen.

Leden:

Taak : De Raad van Beheer houdt toezicht op de werking van het Hoofdbestuur.

 

Hoofdbestuur :
Voorzitter : Pauwels Johan

Ondervoorzitters :Eddy Balcaen, Marc De Jonghe

Dagelijks bestuur :

Voorzitter : Pauwels Johan

Gerechtigd correspondent : Nathalie Biebuyck (hoofd administratie)

Penningmeester : Nancy Quartier (hoofd financiële cel)

leden :

Cel accommodatie: Filip Demets & Ronny Jacobs

Cel kledij: Jan Michels & Koen Vromant

Financiële cel : Nancy Quartier & Thierry Balcaen & Tom Ghysels

Cel PR-communicatie : Ronny Vanrenterghem

Cel Uitbating : Nico Decubber & Marc De Jonghe & Frederik Vancauwenberghe

Cel festiviteiten: Dave Bocklant & Chris Ghysels & Lieven Vandermeerschaut & Marc De Jonghe

Afgevaardigden Jeugdbestuur : Marc De Jonghe / Eddy De Jonghe / Ronny  Vanrenterghem

Sportieve cel : Tom Ghysels & Dirk Dierick & Nicolas Balcaen & Johan Pauwels & Eddy      De Jonghe & Dylan De Jonghe

Algemene taken :

 • Adviserende, coördinerende taken uitvoeren om een club optimaal te laten werken (beslissingen nemen aangaande terreinverzorging – onderhoudswerken …)
 • Instaan voor de uitvoering van en toezicht houden op de uitvoering van korte en lange termijndoelstellingen van de club.
 • Voorstellen en/of beslissingen van de sportieve cel voorleggen en laten opvolgen.
 • PR-relations onderhouden en uitbreiden.


Taken dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur grijpt in en bestuurt bij gebeurtenissen waar snelle of onmiddellijke beslissingen moeten worden genomen. Het dagelijkse bestuur neemt hierover eventueel beslissingen en legt deze voor op de volgende bestuursvergadering.  

Specifieke taken van de voorzitter : Johan Pauwels

 • Gehele coördinatie/leiding.
 • Representatie
 • Vertegenwoordiging in en buiten de club van de rechten van de vereniging.             

Specifieke taken van de ondervoorzitter(s): Eddy Balcaen, Marc De Jonghe,

 • Nemen de taken over van de voorzitter bij zijn afwezigheid.
 • Kunnen worden gedelegeerd door het bestuur ter vervanging van de voorzitter.

Specifieke taken van de secretaris (gerechtigd correspondent) : Nathalie Biebuyck

 • Verenigingsadministratie met uitzondering van interne administratie jeugdbestuur.
 • Officiële correspondentie voor de vereniging
  Behandeling in- en uitgaande post.
  Uitnodigingen vergaderingen, agenda, notulen, bestuur mededelingen.
 • Voorbereiding vergaderingen.
 • Contactpersoon K.B.V.B. (strafzaken – wedstrijdformulieren – FSF - ongevallen).          

Specifieke taken van de penningmeester : Nancy Quartier

 • Beheer alle geldmiddelen.
 • Opmaken conceptbegroting en – jaarrekening, voorleggen aan vzw ter controle.
 • Boekt inkomsten en uitgaven.
 • Innen lidgelden.
 • Tegemoetkomingen FSF, bedrijfsvoorheffing, RSZ…

Specifieke taken verantwoordelijke cel accommodatie:Filip Demets & Ronny Jacobs

Coördineert en delegeert zodat de accommodatie optimaal kan gebruikt en onderhouden worden.

Verzorgt de contacten met de eigenaars van de accommodatie en vertegenwoordigt de club op de platforms die hierover handelen.

Specifieke taken verantwoordelijke cel kledij: Jan Michels

Coördineert en delegeert samen met de jeugd het aanschaffen en onderhouden van de uitrustingen.

Specifieke taken verantwoordelijke cel financiën: Nancy Quatier, Tom Ghysels, Thierry Balcaen

Coördineert en delegeert alle activiteiten wat betreft inkomsten of uitgaven.

Hij overkoepelt het beheer van financiën van 1° ploeg, jeugd, uitbating, sponsoring … en omringt zich met de verantwoordelijken hiervan in de verschillende geledingen.

Specifieke taken verantwoordelijke cel PR en communicatie: Jan Michels & Ronny Vanrenterghem

 • Verzorgt de uitstraling van de club.
 • Coördineert het beheer van boarding, shirtsponsoring, andere vormen van publiciteit.
 • Zorgt voor het onderhoud en actualisering van een gebruiksvriendelijke website.

Specifieke taken cel Uitbating: Nico Decubber & Marc De Jonghe & Frederik Vancauwenberghe

 • Coördineert de uitbating van cafetaria.
 • Organiseert het innen van inkomgelden en jeugdsteunlootjes.
 • Verkoop van abonnementen. 

Specifieke taken cel evenementen: Dave Bocklant & Chris Ghysels & Lieven Vandermeerschaut & Marc De Jonghe

Verantwoordelijk voor de organisatie extrasportieve activiteiten van de club. 

Specifieke taken Afgevaardigden Jeugdbestuur: Marc De Jonghe / Eddy De Jonghe / Ronny Vanrenterghem

 • Vertegenwoordigen het jeugdbestuur in het hoofdbestuur.
 • Bewaken de visie van de club aangaande jeugdwerking en doorstroming.
 • Advies, vragen, wensen en besluiten over van jeugd naar hoofdbestuur en omgekeerd.

Specifieke taken Sportieve cel:  Tom Ghysels & Pascale D’haene & Dylan De Jonghe & Eddy De Jonghe & Dirk Dierick & Nicolas Balcaen + Specifieke taken gecoöpteerde leden vanuit Jeugdtechnische staf:Pascal D’Haene, Dirk Dierick, Dylan De Jonghe

 • Werken nauw samen in de sportieve cel.
 • Bewaken de technische visie van de club in het bestuur.
 • Adviseren het hoofdbestuur vanuit technisch oogpunt.
 • Geven feedback aan het hoofdbestuur vanuit technisch standpunt jeugd. 

Besluitvorming :

Het hoofdbestuur bestaat uit 9 leden waar 3 personen uit jeugdbestuur deel van uitmaken. Het hoofdbestuur vergadert minimaal 1 maal per maand. Elke verantwoordelijke van een cel geeft op deze maandelijkse bijeenkomst verslag van de werking in zijn cel. Nieuwe leden worden voorgedragen aan het hoofdbestuur en dienen te kaderen in de functieomschrijvingen van het organigram.

Alle leden van het hoofdbestuur hebben beslissingsrechten. Beslissingen worden genomen door consensus en eventueel handopsteking of bij persoonlijke belangen , eventueel via geheime stemming. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Er  worden drie leden gecoöpteerd vanuit de jeugdtechnische staf, zonder beslissingsrecht.

 

SPORTIEF: Sportieve Cel

Samenstelling :

5 permanente leden:

Hoofdverantwoordelijke : Tom Ghysels, sportief manager

Leden transfercommissie :  Johan Pauwels, Voorzitter

Leden sporttechnisch : Dylan De Jonghe, TVJO
                                          Pascal D’Haene en Dirk Dierick                                                       

5 Adviserend leden :  Bruno Vanterwyngen T1 & Sander Vanterwyngen & TCO’s & Dieter Vercoutere                                                     

Taken :

De samenstelling van trainersstaf voor postformatie: indelen, opvolgen en evalueren van de spelers welke behoren tot leeftijden U21 en ouder opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid, formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club en het profiel van de hoofdtrainer.

Het samenstellen van spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële mogelijkheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers)

Het vastleggen van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren.
Toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot volwaardige seniorspelers.  

Besluitvorming :
De sportieve cel is samengesteld uit 10 leden met 5 permanente leden en 5 adviserende leden in hoedanigheid van hun huidige functie. De sportieve commissie vergadert maandelijks. De 5 permanente leden zijn jaarlijks herkiesbaar tijdens de laatste vergadering van het hoofdbestuur van het seizoen. De hoofd(eind)verantwoordelijke blijft in functie tenzij hij ontslagnemend is.

De 5 permanente leden hebben eindverantwoordelijkheden aangaande de samenstelling van de spelerskern en invulling van de sportieve functies. Zij komen minstens 1 maal per maand samen. Zij kunnen autonoom & zelfstandig beslissen.

De 5 adviserende leden hebben geen beslissingsrechten en enkel een adviserende rol in het samenstellen van de spelerskernen, overdracht jeugdspelers naar hogere categorie en andere sportieve aangelegenheden.

Alle beslissingen en standpunten ingenomen door de sportieve cel worden telkens kenbaar gemaakt op de eerst volgende bestuursvergadering. 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!